标签: 概率图

概率图

概率图

作者:@老师木来源:www.guzili.co

概率图内容非常多,这只是以前微博的只言片语。

概率图是图论和概率理论联姻的产物,借助图结构表达多元随机变量之间复杂的概率依赖关系(图结构所蕴含的条件...

阅读全文